Vedtægter

Vedtægter for

Gadeforeningen Jernbane Allé


§ 1

Foreningens navn

Gadeforeningens navn er “Gadeforeningen Jernbane Allé”


§ 2

Formål

Gadeforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i henseende til trafikale forhold, gadens udseende, fællesindkøb til hus og have samt tilvejebringelse af støre socialt fællesskab.


§ 3

Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages alle beboere, dvs., parcelhusejere, ejerlejligheds ejere, lejere m.v., med adresse på Jernbane Allé, samt Dalumvej 76b, 76c og 76d. Hver husstand, som har betalt kontingent, har én stemme.


§ 4

Bestyrelse

Til varetagelse af foreningens daglige funktioner vælges på årets generalforsamling, Jfr. § 6, en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Såfremt bestyrelsen i årets løb bliver færre end 3 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen skal suppleres. Såfremt dette ikke lykkes, dvs., hvis medlemmerne af bestyrelsen ikke derved bliver 5 eller flere, opløses foreningen automatisk.Bestyrelsens valgperiode er 1. august til 31. juli.Bestyrelsen konstituerer sig selv.Halvdelen af bestyrelsen udskiftes hvert andet år. Første år efter foreningens stiftelse er 3 bestyrelsesmedlemmer - efter bestyrelsens egen indstilling - på valg.Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.Der kan kun vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver husstand. § 5Bestyrelsens kompetenceBestyrelsen kan varetage foreningens interesser udadtil i alle mindre anliggender. Bestyrelsen tegnes ved formanden samt 1 medlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.Alle spørgsmål, der har indgribende betydning for et eller flere af foreningens medlemmer, enten økonomisk eller faktisk, skal drøftes på en generalforsamling.


§ 6

General for samling

Hvert år i juni måned afholdes generalforsamling.Dagsordenen er følgende:1. Formandens beretning2. Regnskabsgodkendelse3. Valg af ny bestyrelse4. Tidspunkt for sommerfest samt etablering af festudvalg5. Indkomne forslag6. Kontingent fastsættelse7. Eventuelt.Generalforsamlingen indkaldes ved husstandsomdelt indvarsling mindst 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.Forslag til behandling skal være et af bestyrelsens medlemmer i hænde mindst 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal, medmindre disse vedtægter bestemmer andet.


§ 7

Ekstraordinær generalforsamling

Såfremt mindst 5 husstande ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel efter samme forskrifter, som nævnt i § 6.Til vedtagelse af beslutninger kræves at mindst 50% af foreningens restancefri medlemmer er repræsenteret.


§ 8

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1. juni til 31. maj.


§ 9

Kontingent

Foreningen kan opkræve et kontingent blandt dens medlemmer. Kontingentet skal fastsættes således at eventuelle omkostninger ved foreningens daglige drift er dækket. Såfremt foreningen vedtagerstørre omkostningskrævende beslutninger finansieres disse ved opkrævning af ekstraordinære bidrag blandt de medlemmer, beslutningen vedrører. Kontingentet skal tilstræbes at andrage mellem kr. 150-250 på husstand pr. år. Kontingentet opkræves den 1. juni og dækker det nye regnskabsår, jvf. § 7.


§ 10

Hæftelse

Bestyrelsen kan ikke indgå handler/forpligtelser, der økonomisk overstiger summen af indbetalte kontingenter eller ekstraordinært opkrævede bidrag.Foreningens kreditorer kan ikke rette krav mod de enkelte medlemmer af foreningen.


§ 11

Udmeldelse

Et foreningsmedlern kan udmelde sig ved skriftlig meddelelse til et bestyrelsesmedlem. Udmeldelsen har virkning straks, dog således at betalt kontingent ikke tilbagebetales for den resterende regnskabs periode, jvf. § 7.Udmeldte medlemmer bevarer brugsretten til foretagne fællesindkøb, hvortil medlemmet har bidraget. Brugsretten ophører ved salg/fraflytning fra ejendommen, således af indflyttede nye medlemmer af foreningen overtager brugsretten.


§ 12

Vedtægtsændringer

Til ændring af disse vedtægter kræves almindelig flertalsbeslutning.


§ 13

Veto

Intet medlem kan pålægges ekstraordinært opkrævede bidrag, jvf. § 8 uden medlemmets samtykke.


§ 14

Fælles indkøb

For foretagne fællesindkøb udarbejdes en brugermanual (udlånsbetingelser, behandling, reservation m.v.)


§ 15

Opløsning

Foreningen kan opløses såfremt alle medlemmer er enige herom, jvf. dog § 4.


§3 rettet 19-08-2017

21-08-2017 @ KP